EC4010การบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
ACCOUNTING AND FINANCIAL ANALYSIS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชี ขั้นตอน และกระบวนการจัดทำงบการเงิน ศึกษาขอบเขตและหน้าที่ของงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด วิเคราะห์งบการเงินเพื่อประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ รวมถึงหลักพื้นฐานทางการเงิน เช่น ค่าตามเวลาของเงิน ความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักพื้นฐานในการประเมินมูลค่า เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน