EC5010คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
MATHEMATICS AND STATISTICS FOR ECONOMISTS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3

คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการสร้างและวิเคราะห์ตัวแบบประเภทต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ศึกษาตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ ที่มาของข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น หลักการและเทคนิคในการสุ่มตัวอย่าง การนิรนัยทางสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ของตัวแปร การวิเคราะห์เส้นถดถอยอย่างง่าย การสรุปและการนำเสนอการวิเคราะห์ทางสถิติ