EC6010จุลเศรษฐศาสตร์
MICROECONOMICS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3
รายวิชาต่อเนื่อง:EC6030, EC7011, EC7011, EC7012, EC7012, EC7013, EC7013, EC7021, EC7021, EC7022, EC7022, EC7023, EC7023, EC7031, EC7031, EC7032, EC7032, EC7033, EC7033, EC7041, EC7041, EC7042, EC7042, EC7043, EC7043, EC7181, EC7181, EC7182, EC7182, EC7183, EC7183, EC7184, EC7184, EC7185, EC7185, EC7186, EC7186, EC7187, EC7189, EC7189, EC7190, EC7190, EC7192, EC7192, EC8800 - 8900, EC8800 - 8900, EC9004, ME7002, ME7003

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอุปสงค์ต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและทฤษฎีว่าด้วยการกำหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์และการตัดสินใจ ทฤษฎีว่าด้วยตลาดของปัจจัย การผลิตและการกระจายรายได้ ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการความทัดเทียมและประสิทธิภาพจากทฤษฎีการเปลี่ยนที่ (Changing Place Theory) บทบาทของเงินในดุลยภาพทั่วไป ความล้มเหลวของกลไกราคาและแนวทางแก้ไข