EC6020มหเศรษฐศาสตร์
MACROECONOMICS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3
รายวิชาต่อเนื่อง:EC7011, EC7011, EC7012, EC7012, EC7013, EC7013, EC7021, EC7021, EC7022, EC7022, EC7023, EC7023, EC7031, EC7031, EC7032, EC7032, EC7033, EC7033, EC7041, EC7041, EC7042, EC7042, EC7043, EC7043, EC7181, EC7181, EC7182, EC7182, EC7183, EC7183, EC7184, EC7184, EC7185, EC7185, EC7186, EC7186, EC7187, EC7189, EC7189, EC7190, EC7190, EC7192, EC7192, EC8800 - 8900, EC8800 - 8900, EC9004, ME7002, ME7003, ME9004

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและตัวแบบหลักในมหเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงสถิตและเชิงพลวัตในระบบเศรษฐกิจ ตรวจสอบทฤษฎีกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง ประเมินและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจ