EC7022ธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL BUSINESS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3
เงื่อนไขรายวิชา: EC6010 และ EC6020 หรือ
EC610 และ EC620 หรือ
EC6010 และ EC620 หรือ
EC6020 และ EC610 หรือ
FE6010 และ FE6020

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวัตถุประสงค์ และรูปแบบของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐและบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษายุทธศาสตร์และความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจระหว่างประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจระหว่างประเทศต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ