EC7031ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
FINANCIAL MARKET AND FINANCIAL INSTITUTIONS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3
เงื่อนไขรายวิชา: EC6010 และ EC6020 หรือ
EC610 และ EC620 หรือ
EC6010 และ EC620 หรือ
EC6020 และ EC610 หรือ
FE6010 และ FE6020

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกำหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์ผลของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ