EC7033การจัดการทางการเงิน
FINANCIAL MANAGEMENT
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หน่วยกิต3
เงื่อนไขรายวิชา: EC6010 และ EC6020 หรือ
EC610 และ EC620 หรือ
EC6010 และ EC620 หรือ
EC6020 และ EC610 หรือ
FE6010 และ FE6020

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเป้าหมายหลักของการจัดการทางการเงินของธุรกิจ พื้นฐานของการจัดการทางการเงิน เช่น มูลค่าตามเวลาของเงิน และแนวคิดเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทน หลักการตัดสินใจเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน การบริหารทุนหมุนเวียน นโยบายการเงินปันผล ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนของธุรกิจ การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว การประเมินมูลค่าของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ภายใต้สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ