FE6002เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน
MACROECONOMICS AND FINANCIAL SYSTEM
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
หน่วยกิต3
รายวิชาต่อเนื่อง:FE9004

คำอธิบายรายวิชา
ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และตัวชี้เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การผลิต การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้า เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และตัดสินใจทางการเงิน ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของนโยบายการเงินการคลังที่มีต่อการผลิต การจ้างงาน รายได้และรายจ่ายของประเทศ รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจในระดับมหภาค และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจ