FE6004ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
ASSET PRICING THEORY
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
หน่วยกิต3

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง Fisher separation การกำหนดราคาตามแนวคิด Arrow-Debreu แนวคิด no arbitrage ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์