FE6003การเงินธุรกิจ
CORPORATE FINANCE
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
หน่วยกิต3

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการประเมินมูลค่า กำหนดนโยบาย และตัดสินใจทางการเงินขององค์การ โดยครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจด้านการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ