ME5000เศรษฐมิติประยุกต์
APPLIED ECONOMETRICS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรMaster of Economics Program (English Program)
หน่วยกิต3
เงื่อนไขรายวิชา: ME6001 และ ME6002 หรือ
DE6100 และ DE6200
รายวิชาต่อเนื่อง:ME9004

คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และวิธีการทางสถิติเพื่อพัฒนาเป็นแบบจำลองทาง เศรษฐมิติในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย การทดสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับข้อกำหนดของตัวแบบ การปรับวิธีประมาณการให้เหมาะสมกับประเภทของตัวแบบ การประมาณการกรณีตัวแปรเชิงคุณภาพ การศึกษาผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกปฏิบัติโดยคำนึงถึงความแตกต่างของประเภทข้อมูล