ME7102เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
หลักสูตรMaster of Economics Program (English Program)
หน่วยกิต3

คำอธิบายรายวิชา
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม การประเมินมูลค่าทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการพัฒนากับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับของเสียและมลพิษ การจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ การกระจายผลประโยชน์ในการจัดการของเสียและมลพิษระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดการของเสียและมลพิษ ผลกระทบของมาตรการสิ่งแวดล้อมในประเทศและความตกลงระหว่างประเทศต่อระบบเศรษฐกิจ