เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1. ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต (ด่วนที่สุด)
  คลิกดูตัวอย่างที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2552
 2.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ด่วนที่สุด)
 ให้นักศึกษาคลิกเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในตัวอย่างขั้นตอนต่างๆของการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์

ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2549
 3. กรณี ลืมรหัสผ่าน (forget password) (ด่วนมาก)
 ดูตัวอย่างวิธีการ reset รหัสผ่านใหม่ด้วยตนเอง >> คลิกดูตัวอย่างที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ตุลาคม 2553
 4.คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์ (ด่วน)
  นักศึกษาทุกท่านสามารถ Download คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์ได้ที่นี่ คลิกดูคู่มือ

 • ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไว้ หากนักศึกษาท่านใดไม่ได้เข้าทำการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ดูผลการศึกษาล่าช้า 30 วัน นับจากวันที่สถาบันได้ประกาศผลการศึกษาผ่านเว็บไซด์สถาบัน ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการประเมินทางคณะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
 • หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบประเมินสามารถติดต่อได้ที่ คุณวชิรพงษ์ โสตะวงษ์ หรือ คุณเตือนใจ มังคลัง (กองแผนงาน โทร 02-727 3353)
 • ประกาศโดย   กองแผนงาน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2556
   5.การดูผลการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา (ด่วน)
   

  ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการในการส่งผลการศึกษา พ.ศ.2548 กำหนดให้
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนและสอบตามปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบไล่วิชานั้นๆ
  - วิชาสัมมนาปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตามแนวแนะ หรือวิชาอื่นใดที่มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น

  กองบริการการศึกษาได้กำหนดให้คณะจัดส่งเอกสารผลการศึกษาซึ่งคณบดีลงนามอนุมัติผลการศึกษาให้กองบริการฯภายใน 2 วันนับจากวันที่อาจารย์บันทึกผลผ่านระบบแล้ว เพื่อกองบริการฯจะได้นำเข้าระบบให้นักศึกษาเข้าดูผลการศึกษาทาง http://reg.nida.ac.th ได้
  หมายเหตุ กรณีนักศึกษามีผลการศึกษา "I" นักศึกษาจะต้องแก้ผลการศึกษา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาวิชานั้นๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” (เงื่อนไขการยกเว้นให้นักศึกษาดูจากข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2557 ข้อ 62 "/

  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2554
   6.คำแนะนำสำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
   1.ธนาคารกรุงเทพ - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM และ Internet Banking
  2.ธนาคารกสิกรไทย - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4.ธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  - ชำระเงินผ่านเครื่องฝากเงินสด
  - ชำระเงินผ่านเครื่องATM
  - ชำระเงินผ่านเครื่องATM(barcode)
  - ชำระเงินผ่านSCB easy net
  - ชำระเงินผ่านSCB easy phone
  - ชำระเงินผ่านSCB Mobile Banking
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2554
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. |  | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff :: งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 2-7273367-69, 02-7273375, 02-7273377