ระบบลงทะเบียนยืนยันขอลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล
ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์