เมนูหลักกรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
ชื่อ   
นามสกุล   
รหัสประจำตัว (ถ้าท่านทราบ)  
เลขที่บัตรประชาชน   
วัน เดือน ปี เกิด       


* กรุณาระบุ ชื่อ- นามสกุล ขณะศึกษา โดยไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป หนังสือรับรองการศึกษาทุกประเภท ไม่ต้องใช้รูปถ่าย

คำแนะนำ การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ขอผ่าน Website ของระบบทะเบียนออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้
การขอด้วยวิธีนี้ ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป
1. เข้า Website ที่ URL: https://reg.nida.ac.th เลือกเมนูขอเอกสารสำคัญ
2. จากนั้น เข้าสู่ระบบและทำรายการตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ในแต่ละหน้าของ Webpage จนเสร็จเรียบร้อย
3. พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินจาก Website
4. นำใบแจ้งการชำระเงินที่พิมพ์จาก Website ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยต้องชำระเงินภายในวันที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงินเท่านั้น (หากไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนด ผู้ขอต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินฉบับใหม่นำไปชำระเงิน)
5. หลังจากชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บใบแจ้งยอดส่วนที่ 1 ไว้เป็นหลักฐาน ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการขอคำร้อง
6. นักศึกษาสามารถติดตามผลของคำร้องที่ขอ ที่ URL: https://reg.nida.ac.th (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารที่ขอ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 027273365, 027273366 )
หมายเหตุ กรณีรับเอกสารด้วยตัวเอง ท่านต้องมารับเอกสารภายใน 1 ปี มิฉะนั้นเอกสารจะถูกทำลายตามระเบียบงานสารบรรณ
โปรดทราบ :
กรณีที่เข้าระบบขอหนังสือสำคัญออนไลน์ไม่ได้ กรุณาใช้วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 3 ในการขอเอกสารตามที่ระบุในคำแนะนำ คลิกดู
คำแนะนำการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629