จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ

ภาคการศึกษาที่1
จังหวัด : กรุงเทพฯ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต26
   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต2
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต17
   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต5
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต11
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)4
จังหวัด : พิษณุโลก
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต25
จังหวัด : นครราชสีมา
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต15
จังหวัด : อุดรธานี
   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต20
จังหวัด : ชลบุรี
   การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต1