จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ

ภาคการศึกษาที่123
จังหวัด : กรุงเทพฯ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท นานาชาติ
   Master of Arts program in Management (International Program)-1-
   Master of Management Program (International Program)201717
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
   Doctor of Philosophy Program in Management (International Program)-23