จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษาที่อนุมัติ

ภาคการศึกษาที่123
จังหวัด : กรุงเทพฯ
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท นานาชาติ
   Master of Management Program (International Program)3764-
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ
   Doctor of Philosophy Program in Management (International Program)1051