จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2556
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5522011018 MissNareeporn Tanchaitranon-International Business Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558
2 5522011017 MissPichaya ChitchaipokaเกียรตินิยมInternational Business Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558
3 5522011005 Mr.Tipakorn Lersinghanart-Financial Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558
4 5522011003 MissWorakamol Tiamboonprasert-Policy and Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558
5 5522011002 Mr.Siwakorn Kusonsanong-Marketing Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558
6 5522011001 MissSunun Leelaphasuk-International Business Management 20 พฤษภาคม 2557 12 มีนาคม 2557 29 มกราคม 2558