จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5632011022 Mr.Jordi Meya DominguezเกียรตินิยมInternational Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5632011009 Mr.Chomphol Pitapornsakul-Marketing Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
3 5632011006 Mr.Chanuphan Horsuwan-Financial Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
4 5622011028 MissAnnalena Bibo-Marketing Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
5 5622011023 Mr.Wesarat Tantasutthikun-International Business Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
6 5622011012 Mrs.Nattaphorn Albrecht-International Business Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560