จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5722012017 Mr.Yuzhou Zhang-Policy and Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5722012016 MissXia Cheng-Policy and Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
3 5722012015 MissWenqing Long-Policy and Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
4 5722012014 Mr.Dong Zhang-Policy and Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
5 5722012012 Mr.Thanat Assawapanichkul-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
6 5712012028 Mr.Xiao Chen-Entrepreneurship Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
7 5712012027 MissMengting SuเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
8 5712012023 Mr.Andreas Wietzorek-International Business Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
9 5712012022 MissThanyaton Kangwanrattana-Marketing Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
10 5712012019 Mr.Markus Torggler-e-Business Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
11 5712012018 Mr.Jirayut Simchun-Financial Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
12 5712012017 Mr.Thasphasu Wikraichayakul-Financial Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
13 5712012016 Lt.Matthanee Churpudee-Marketing Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
14 5712012013 MissSaovapab Patooriyavet-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
15 5712012012 MissSawitta Wintachai-Marketing Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
16 5712012011 MissRaweemas Wattanasak-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
17 5712012010 MissSupattra Sahudrangsinee-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
18 5712012009 MissRattana Tajina-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
19 5712012006 Mr.Chakadee Thatreesophon-Financial Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
20 5712012004 MissWarisa Iemswasdikul-International Business Management 8 มิถุนายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
21 5712012003 Mr.Ittipat Sangmaneesatien-Entrepreneruship Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
22 5712012002 MissSalinya Buasong-Marketing Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560
23 5712012001 Mr.Naemithorn Thaweesin-International Business Management 12 เมษายน 2559 4 มีนาคม 2559 31 มกราคม 2560