จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5622011008 MissThipkreerinn Themchocksap-International Business Management 25 พฤศจิกายน 2559 21 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5522011030 Mr.Nithi Plangsriskul-International Business Management 14 ธันวาคม 2559 31 ตุลาคม 2559 31 มกราคม 2560