จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5912012029 Mr.Deniz Ilyas Onen-e-Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
2 5912012026 Mr.Maximilian Ulrich Retzmann-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
3 5912012025 MissElisabeth Saller-Kraft-Nonprofit Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
4 5912012024 Mr.Meng Ma-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
5 5912012023 MissXiaofeng Li-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
6 5912012022 MissHuiyun Li-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
7 5912012021 MissFei Zhang-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
8 5912012001 Mr.Napat Asawachaisopon-International Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
9 5832012023 MissYingxue ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 8 พฤศจิกายน 2560 14 กันยายน 2560 30 มกราคม 2561
10 5832012017 Mr.Shah Jawad ShamirเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
11 5832012012 Mr.Luke Nanang-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
12 5832012007 Mr.Wichit SophitanontratเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
13 5832012005 Mr.Chot Taveewattanapong-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
14 5832012004 MissNathaya Boonjin-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
15 5832012003 Mrs.Thandar Saw-Policy and Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
16 5832012002 Mr.Alexander Matenda Mmadi-Financial Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
17 5832012001 Mr.Yuki HoriuchiเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
18 5822012006 MissWarunchalee Sarathoontham-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
19 5812012026 MissAoxue Yuan-Nonprofit Management 11 ตุลาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 30 มกราคม 2561
20 5732012001 Mr.Puriwat Runtakit-International Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561