จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5832031008 MissAriyaporn Nunthiphatprueksa-- 16 พฤษภาคม 2561 10 เมษายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5722031007 Mrs.Areerat Leelhaphunt-- 20 มิถุนายน 2561 24 พฤษภาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562