จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5932012017 MissMethawee Yang-Marketing Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5932012008 MissLei HouเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 3 มกราคม 2563
3 5922013009 Mr.Jianhan Wu-- 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
4 5922013008 MissHaotong Wang-International Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
5 5922013006 Mr.Mu Niu-International Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
6 5922013005 MissXuan Zhang-International Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
7 5922013001 MissWenqing TianเกียรตินิยมInternational Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
8 5922012012 Mr.Albert Makono-International Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
9 5922012009 MissAllyssa ChanakarnเกียรตินิยมMarketing Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
10 5922012008 MissPratima KongthonเกียรตินิยมMarketing Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
11 5922012007 MissSaritanut Ruengprapaikijseree-Entrepreneurship Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
12 5922012006 MissSarisa Tochuwong-Financial Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
13 5922012005 MissPattranit PlodjaideeเกียรตินิยมInternational Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
14 5922012004 MissNichapa Issarachai-Financial Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
15 5922012003 MissKullapraphat Buntitawat-Entrepreneurship Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
16 5922012002 MissSirijit Chansawang-Financial Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
17 5912012019 MissMao Huang-International Business Management 12 กันยายน 2561 20 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562