จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5812031001 Mr.Sutta Sornmayura-- 15 สิงหาคม 2561 9 กรกฏาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5632031017 Mr.Wei Jing-- 18 กรกฏาคม 2561 11 มิถุนายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
3 5632031007 MissManuja Koirala-- 18 กรกฏาคม 2561 6 มิถุนายน 2561 29 พฤษภาคม 2562