จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6112032007 MissLEILEI ZHANG-- 19 พฤษภาคม 2564 18 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
2 6022032022 MissYuxia Kong-- 18 สิงหาคม 2564 22 มิถุนายน 2564 26 เมษายน 2565
3 6022031003 MissHuilin Wang-- 21 เมษายน 2564 1 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
4 6012032008 Mr.Xiaofan Yan-- 21 เมษายน 2564 16 กุมภาพันธ์ 2564 26 เมษายน 2565
5 6012031004 MissRuoqi Zhao-- 19 พฤษภาคม 2564 22 มีนาคม 2564 26 เมษายน 2565
6 6012031002 MissJihong Zhou-- 17 มีนาคม 2564 21 มกราคม 2564 26 เมษายน 2565
7 5922032001 MissLimin Ran-- 21 กรกฏาคม 2564 11 พฤษภาคม 2564 26 เมษายน 2565
8 5722031018 Mr.He Xue-- 18 สิงหาคม 2564 10 มิถุนายน 2564 26 เมษายน 2565
9 5722031006 Mr.Chalett Vichinrojjarul-- 19 พฤษภาคม 2564 1 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565
10 5722031003 Mr.Erik Massarczyk-- 20 ตุลาคม 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
11 5722031002 Mr.Bastian Eine-- 21 กรกฏาคม 2564 27 เมษายน 2564 26 เมษายน 2565