จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2562
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5912031019 MissXiaoyun Guang-- 20 พฤศจิกายน 2562 15 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
2 5832031009 MissHua Xiong-- 20 พฤศจิกายน 2562 15 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
3 5812031020 Mr.Xianglin Qian-- 20 พฤศจิกายน 2562 11 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
4 5812031014 Mr.Qi Wang-- 20 พฤศจิกายน 2562 15 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
5 5812031002 Mr.Sippavit Wongsuwatt-- 20 พฤศจิกายน 2562 8 สิงหาคม 2562 3 มกราคม 2563
6 5732031005 MissZhao Liang-- 19 กุมภาพันธ์ 2563 26 ธันวาคม 2562 8 มกราคม 2564
7 5732031002 MissSuphicha Booranavitayaporn-- 20 พฤศจิกายน 2562 8 ตุลาคม 2562 3 มกราคม 2563
8 5712031004 MissPenpattra Tarsakoo-- 15 กรกฏาคม 2563 1 พฤษภาคม 2563 8 มกราคม 2564