จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2562
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5932032004 MissLuyao Dai-- 19 สิงหาคม 2563 25 มิถุนายน 2563 8 มกราคม 2564
2 5832031004 Mr.Zhuoran Li-- 23 กันยายน 2563 30 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
3 5632031018 Mr.Jesada Arromdee-- 23 กันยายน 2563 24 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564