จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2564
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับ  รหัสประจำตัวชื่อ-สกุลเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5812031018 MissLu Gan-- 16 มีนาคม 2565 3 ธันวาคม 2564 13 กุมภาพันธ์ 2566
2 6012032003 Mr.Haifeng Gao-- 19 มกราคม 2565 25 ตุลาคม 2564 26 เมษายน 2565
3 6122032005 MissLing Peng-- 19 มกราคม 2565 3 ตุลาคม 2564 26 เมษายน 2565
4 6122032007 MissYupei Du-- 19 มกราคม 2565 25 ตุลาคม 2564 26 เมษายน 2565
5 6212032001 Mrs.Na Wei-- 19 มกราคม 2565 20 ตุลาคม 2564 26 เมษายน 2565
6 6212032014 MissJing Fan-- 20 เมษายน 2565 17 ธันวาคม 2564 13 กุมภาพันธ์ 2566
7 6212032029 Mr.Juntao Zhang-- 20 เมษายน 2565 23 ธันวาคม 2564 13 กุมภาพันธ์ 2566