จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2560
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5832012002 Mr.Alexander Matenda Mmadi-Financial Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
2 5812012026 MissAoxue Yuan-Nonprofit Management 11 ตุลาคม 2560 21 สิงหาคม 2560 30 มกราคม 2561
3 5832012005 Mr.Chot Taveewattanapong-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
4 5912012029 Mr.Deniz Ilyas Onen-e-Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
5 5912012025 MissElisabeth Saller-Kraft-Nonprofit Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
6 5912012021 MissFei Zhang-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
7 5912012022 MissHuiyun Li-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
8 5832012012 Mr.Luke Nanang-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
9 5912012026 Mr.Maximilian Ulrich Retzmann-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
10 5912012024 Mr.Meng Ma-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
11 5912012001 Mr.Napat Asawachaisopon-International Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
12 5832012004 MissNathaya Boonjin-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
13 5732012001 Mr.Puriwat Runtakit-International Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
14 5832012017 Mr.Shah Jawad ShamirเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
15 5832012003 Mrs.Thandar Saw-Policy and Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
16 5822012006 MissWarunchalee Sarathoontham-Marketing Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
17 5832012007 Mr.Wichit SophitanontratเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
18 5912012023 MissXiaofeng Li-Entrepreneurship Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561
19 5832012023 MissYingxue ZhangเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 8 พฤศจิกายน 2560 14 กันยายน 2560 30 มกราคม 2561
20 5832012001 Mr.Yuki HoriuchiเกียรตินิยมInternational Business Management 27 พฤศจิกายน 2560 20 ตุลาคม 2560 30 มกราคม 2561