จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5732031014 MissArti Pandey-- 30 พฤศจิกายน 2561 2 พฤศจิกายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
2 5632031012 MissHongmei Yang-- 28 มกราคม 2562 18 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
3 5812031003 MissPeng Li-- 21 พฤศจิกายน 2561 24 กันยายน 2561 29 พฤษภาคม 2562
4 5622031003 MissPhanita Phakdi-- 21 พฤศจิกายน 2561 16 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
5 5722031008 MissPirunrat Meksopavankul-- 30 พฤศจิกายน 2561 17 ตุลาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
6 5622031001 Mr.Pongpipat Pongton-- 28 มกราคม 2562 18 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562
7 5912031006 MissRong Xiong-- 28 มกราคม 2562 2 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
8 5722031001 MissWendy Colleen Farrell-- 21 มีนาคม 2562 24 มกราคม 2562 3 มกราคม 2563
9 5722031009 Mr.Yu Cheng-- 28 มกราคม 2562 2 มกราคม 2562 29 พฤษภาคม 2562
10 5722031010 MissYu Zhou-- 19 ธันวาคม 2561 4 ธันวาคม 2561 29 พฤษภาคม 2562