จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 6022032020 Mr.Gang Li-- 20 ตุลาคม 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565
2 6022032012 MissHuayun Wang-- 20 ตุลาคม 2564 30 กรกฏาคม 2564 26 เมษายน 2565