จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2557
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5622011027 MissDeborah Albin-International Business Management 11 สิงหาคม 2558 19 มิถุนายน 2558 7 มกราคม 2559
2 5632011008 MissKunyarat Suraka-International Business Management 13 พฤศจิกายน 2558 21 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559