จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5632011019 Mr.Akaranan Chotiphatwaranon-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
2 5632011014 Mr.Asira PaseepholเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
3 5632011015 MissChayanee Suwanprapaisri-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
4 5632011024 Mr.Haopeng Liu-International Business Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
5 5612011019 MissJitraphee Treeratsameporn-Financial Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
6 5632011026 MissKhine Zar Win-Policy and Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
7 5632011013 Mr.Kow NopparathirunเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
8 5632011029 MissLiang Wang-Financial Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
9 5632011020 MissMio KatoเกียรตินิยมPolicy and Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
10 5612011015 Mr.Nattapong Tepraksa-Financial Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
11 5622011014 MissNattaya Srihabut-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
12 5632011005 MissParawee Pongpachon-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
13 5632011003 MissPradthana Boonsaard-International Business Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
14 5632011016 Mr.Sarayut ThulhikornเกียรตินิยมMarketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
15 5632011011 MissSiparun Metis-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
16 5632011004 Mrs.Sirilak Mavro Jirasadhit-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
17 5612011039 Mr.Steven James Van Arsdale-International Business Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
18 5632011010 MissSuchavadee KitbumroongเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
19 5632011002 Mr.Teejuta Prasatkeaw-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
20 5632011028 MissThawanrat BamphenthamsakunเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
21 5632011001 MissTheerisara Kaewsa-ard-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
22 5632011018 Mr.Thunyaphat Mongkholwirasith-Entrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
23 5632011007 MissTipwimol JunhunkitเกียรตินิยมEntrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
24 5632011012 MissVarintorn PornsawatpipatเกียรตินิยมFinancial Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559
25 5622011032 MissWannasorn Chotbunyong-Entrepreneurship Management 13 พฤศจิกายน 2558 19 ตุลาคม 2558 7 มกราคม 2559