จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Management Program (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5722012001 Mr.Anuwat Treepopnath-Financial Management 13 พฤศจิกายน 2558 26 ตุลาคม 2558 31 มกราคม 2560
2 5712012026 MissAstrid Bajor-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 26 ตุลาคม 2558 31 มกราคม 2560
3 5712012024 MissLisa Herold-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 26 ตุลาคม 2558 31 มกราคม 2560
4 5712012025 Mr.Tobias Volker Wachs-Marketing Management 13 พฤศจิกายน 2558 26 ตุลาคม 2558 31 มกราคม 2560