จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5532011023 Mr.Surasak Jotaworn-Policy and Management 25 พฤศจิกายน 2559 29 สิงหาคม 2559 31 มกราคม 2560
2 5632011032 Mr.Wangcheng Zhong-Policy and Management 10 สิงหาคม 2559 17 มิถุนายน 2559 31 มกราคม 2560