จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาโท นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรMaster of Arts program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2559
ภาคการศึกษาที่ 3
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5532011006 MissMya Mya Thet-Policy and Management 20 กันยายน 2560 30 กรกฏาคม 2560 30 มกราคม 2561
2 5622011022 Mr.Niti Vanachaivong-Financial Management 16 สิงหาคม 2560 16 มิถุนายน 2560 30 มกราคม 2561