จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5912031017 Mrs.Jenette Villegas Puyod-- 25 เมษายน 2562 27 มีนาคม 2562 3 มกราคม 2563
2 5812031011 Mr.Pongsak Wonglertkunakorn-- 25 เมษายน 2562 18 มีนาคม 2562 3 มกราคม 2563
3 5732031001 MissTipnuch Phungsoonthorn-- 21 มีนาคม 2562 8 กุมภาพันธ์ 2562 3 มกราคม 2563
4 5832031003 Mr.Xiaolu Lu-- 25 กรกฏาคม 2562 10 พฤษภาคม 2562 3 มกราคม 2563
5 5832031002 Mr.Zhenfeng Ge-- 21 มีนาคม 2562 16 มกราคม 2562 3 มกราคม 2563