จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2562
ภาคการศึกษาที่ 2
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5712031003 Mr.Akaraphun Ratasuk-- 15 กรกฏาคม 2563 13 เมษายน 2563 8 มกราคม 2564
2 6022032011 Mr.Chunyu Zhang-- 19 สิงหาคม 2563 1 กรกฏาคม 2563 8 มกราคม 2564
3 5712031010 Mr.Ekawee Vaitoonkiat-- 15 กรกฏาคม 2563 13 เมษายน 2563 8 มกราคม 2564
4 5912031001 Mr.Ke Sun-- 17 มีนาคม 2564 28 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565
5 5632031004 MissPhenphimol Seriwatana-- 20 พฤษภาคม 2563 19 มีนาคม 2563 8 มกราคม 2564