จังหวัดกรุงเทพฯ
ระดับการศึกษาปริญญาเอก นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรDoctor of Philosophy Program in Management (International Program)
ปีการศึกษาที่อนุมัติ 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
ลำดับรหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมเอกวันที่สภาอนุมัติวันจบการศึกษาวันที่เข้ารับปริญา
1 5712031001 Mr.Asdawut Siriprasertchok-- 18 พฤศจิกายน 2563 10 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
2 6022032015 Mrs.DANNA HAO-- 17 กุมภาพันธ์ 2564 23 พฤศจิกายน 2563 26 เมษายน 2565
3 6112032008 MissLiping Liu-- 17 มีนาคม 2564 24 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565
4 5932031005 MissLiping Fu-- 17 มีนาคม 2564 8 มกราคม 2564 26 เมษายน 2565
5 5822031004 Mr.Martino Wibowo-- 20 มกราคม 2564 15 ตุลาคม 2563 26 เมษายน 2565
6 5712031011 MissNichanal Lamsam-- 17 กุมภาพันธ์ 2564 23 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565
7 5712031007 Mrs.Thipa Mahakittikun-- 20 มกราคม 2564 19 ตุลาคม 2563 26 เมษายน 2565
8 6022031008 Mr.Vuong Nhat Bui-- 18 พฤศจิกายน 2563 18 กันยายน 2563 8 มกราคม 2564
9 5632031006 MissWorakamol Tiamboonprasert-- 20 มกราคม 2564 3 พฤศจิกายน 2563 26 เมษายน 2565
10 5812031005 MissXuemei Sun-- 17 กุมภาพันธ์ 2564 1 ธันวาคม 2563 26 เมษายน 2565