เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ความคืบหน้าเรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วนที่สุด)
 
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2564
 2.รับสมัครสอบ e-Testing แบบออนไลน์ (ด่วนที่สุด)
 
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2564
 3.นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียน 2/2564 เป็นต้นไป NetID จะเปลี่ยนจากชื่อสกุลเป็นรหัสนักศึกษา (ด่วนมาก)
 
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2564
 4.การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (ด่วนมาก)
 
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 กรกฏาคม 2564
 5.กรณีนักศึกษาลืมชื่อบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน (ด่วนมาก)
 
Photo
ตัวอย่างวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าเว็บ reg.nida.ac.th
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2558
 6.ตัวอย่างวิธีการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต (ด่วนมาก)
 ให้นักศึกษาคลิกเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจในตัวอย่างขั้นตอนต่างๆ ของการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนออนไลน์


ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2558
 7.ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาคร (ด่วน)
 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโรคโควิด ๑๙ ในจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2563
 8.ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต (ด่วน)
 คลิกดูตัวอย่างที่นี่
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2552
 9.คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์
  นักศึกษาทุกท่านสามารถ Download คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์ได้ที่นี่ คลิกดูคู่มือ

 • ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่าน เข้าไปทำการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ ตามรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไว้ หากนักศึกษาท่านใดไม่ได้เข้าทำการประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ดูผลการศึกษาล่าช้า 30 วันนับจากวันที่สถาบันได้ประกาศผลการศึกษาผ่านเว็บไซด์สถาบัน ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการประเมินทางคณะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบใน 2 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน
 • หากท่านมีปัญหาในการใช้ระบบประเมินสามารถติดต่อได้ที่ คุณวชิรพงษ์ โสตะวงษ์ หรือ คุณเตือนใจ มังคลัง (กองแผนงาน โทร 02-727 3353)
 • ประกาศโดย   กองแผนงาน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2556
   10.การดูผลการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการในการส่งผลการศึกษา พ.ศ.2548 กำหนดให้
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนและสอบตามปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบไล่วิชานั้นๆ
  - วิชาสัมมนาปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตามแนวแนะ หรือวิชาอื่นใดที่มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น

  กองบริการการศึกษาได้กำหนดให้คณะจัดส่งเอกสารผลการศึกษาซึ่งคณบดีลงนามอนุมัติผลการศึกษาให้กองบริการฯ ภายใน 2 วันนับจากวันที่อาจารย์บันทึกผลผ่านระบบแล้ว เพื่อกองบริการฯ จะได้นำเข้าระบบให้นักศึกษาเข้าดูผลการศึกษาทาง https://reg.nida.ac.th

  หมายเหตุ

 • กรณีนักศึกษามีผลการศึกษา "I" นักศึกษาจะต้องแก้ผลการศึกษา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาวิชานั้นๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” (เงื่อนไขการยกเว้นให้นักศึกษาดูจากข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 66
 • กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษา และต้องการดูข้อมูลผลการศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการตามประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2554
   11.คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2561
   12.กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
   กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2561
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629