เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กฎหมายต้องรู้ (ด่วนที่สุด)
 
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2566
 2.กรณีนักศึกษาลืมชื่อบัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่าน (ด่วนมาก)
 
Photo
ตัวอย่างวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่านในการเข้าเว็บ reg.nida.ac.th
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2558
 3.คู่มือการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์แบบออนไลน์
  นักศึกษาทุกท่านสามารถ Download คู่มือการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่นี่ คลิกดูคู่มือ

 • ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาทุกท่านเข้าไปทำการประเมินกาเรียนการสอนของอาจารย์ ตามรายวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียนไว้ ทั้งนี้ช่วงระเวลาการประเมินทางคณะจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • ประกาศสถาบันฯ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา” รายละเอียดเพิ่มเติม
 • หากท่านมีปัญหาการใช้งานระบบประเมินสามารถติดต่อได้ที่ คุณเมธาวี บุหงาเรือง (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร 02-727-3353)
 • ประกาศโดย   กองแผนงาน   วันที่ประกาศ   19 กันยายน 2566
   4.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอื่น ๆ
   
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษา
 • ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์
 • แบบรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของคณะกรรมการทุนและรางวัลการศึกษา
 • แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
   5.การดูผลการศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยมาตรการในการส่งผลการศึกษา พ.ศ.2548 กำหนดให้
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนและสอบตามปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น
  - วิชาที่มีการเรียนการสอนทีละวิชา (Block Course) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 30 วัน นับจากวันสอบไล่วิชานั้นๆ
  - วิชาสัมมนาปฏิบัติการ วิชาการศึกษาตามแนวแนะ หรือวิชาอื่นใดที่มีการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการศึกษา ภายใน 50 วัน นับจากวันสุดท้ายของการสอบตามประกาศปฎิทินการศึกษาของสถาบันในภาคการศึกษานั้น

  กองบริการการศึกษาได้กำหนดให้คณะจัดส่งเอกสารผลการศึกษาซึ่งคณบดีลงนามอนุมัติผลการศึกษาให้กองบริการฯ ภายใน 2 วันนับจากวันที่อาจารย์บันทึกผลผ่านระบบแล้ว เพื่อกองบริการฯ จะได้นำเข้าระบบให้นักศึกษาเข้าดูผลการศึกษาทาง https://reg.nida.ac.th

  หมายเหตุ

 • กรณีนักศึกษามีผลการศึกษา "I" นักศึกษาจะต้องแก้ผลการศึกษา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่อาจารย์ส่งผลการศึกษาวิชานั้นๆ มิฉะนั้น ให้ถือเป็น “F” (เงื่อนไขการยกเว้นให้นักศึกษาดูจากข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2563 ข้อ 68
 • กรณีนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษา และต้องการดูข้อมูลผลการศึกษา นักศึกษาต้องดำเนินการตามประกาศสถาบันฯ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอดูข้อมูลเกี่ยวกับผลการศึกษา
 • ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2554
   6.คำแนะนำสำหรับการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร
   1. ธนาคารกรุงเทพ - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร , ATM และ Internet Banking
  2. ธนาคารกสิกรไทย - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. เคาน์เตอร์เซอร์วิส - อัตราค่าบริการสำหรับการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสมัครสอบ ผ่านช่องทางการชำระเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิส
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2554
   7.ตัวอย่างวิธีการสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต
   คลิกดูตัวอย่างที่นี่
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2552
   8.คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   คู่มือนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2561
   9.กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
   กระบวนการปฏิบัติงานตามแนวทางในการจัดทำคู่มือสำหรับบริการนักศึกษา
  ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2561
   10.ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
   
 • ข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
 • National Institute of Development Administration Regulation on Graduate Studies Level B.E. 2563
 • ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2566
    
  สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629