เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหาร เพื่อเป็นผู้นำความคิดในการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรโดยยึดถือปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม
     สาขาวิชาหน่วยกิต
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก)39
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปี 2556) (แผน ก)39
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปี 2556) (แผน ข)39
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  การจัดการสำหรับนักบริหาร (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (หลักสูตรปี 2556) (แผน ข)39
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แผน 2.1)63
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ   
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) (แผน 2.1)63
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff :: งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 2-7273367-69, 02-7273375, 02-7273377