เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการบริหาร เพื่อเป็นผู้นำความคิดในการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การที่ไม่แสวงหากำไรโดยยึดถือปรัชญาความรู้คู่คุณธรรม
     สาขาวิชาหน่วยกิต
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ก)39
  รัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข)39
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ก)39
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)   
  การจัดการ (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน) (แผน ก)36
  การจัดการ (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน) (แผน ข)36
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   
  การจัดการสำหรับนักบริหาร (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต   
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ข)39
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน ข)39
  หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)   
  การจัดการ (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน) (แผน ข)36
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท English Program   
  หลักสูตร : Master's Program in Public and Private Management (English Program)   
  Master of Public and Private Management (แผน ข)39
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แผน 2.1)63
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (แผน 2.1)66
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (แผน 2.1)66
  นโยบายสาธารณะ (แผน 2.1)66
  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (แผน 2.1)66
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก นานาชาติ   
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารการพัฒนา)   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการพัฒนา) (แผน 2.1)63
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การบริหารและการพัฒนา)   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารและการพัฒนา) (แผน 2.1)63
  Organization and Human Resource Governance (แผน 2.1)63
  Public Policy and Development (แผน 2.1)63
  หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ธรรมาภิบาลและการพัฒนา)   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ธรรมาภิบาลและการพัฒนา) (แผน 2.1)63
  Organization and Human Resource Governance (แผน 2.1)63
  Public Policy and Development (แผน 2.1)63
  Public Finance and Financial Management (แผน 2.1)63
  ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ   
  หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์0
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629