เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
ND4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 FOUNDATION FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 หมวดวิชาหลัก    12 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP6000 ระบบการเมือง และระบบสังคม
 POLITICAL AND SOCIAL SYSTEMS
3
PP6001 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
3
PP6002 การวิจัยทางการจัดการ
 MANAGEMENT RESEARCH
3
PP6003 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 PUBLIC AND PRIVATE SECTOR MANAGEMENT
3
PP6004 องค์การสมัยใหม่
 MODERN ORGANIZATIONS
3

 3 หมวดวิชาเอก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 STRATEGIC MANAGEMENT
3
PP7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่
 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
3
PP7002 การจัดการการเงิน
 FINANCIAL MANAGEMENT
3
PP7003 การบัญชีบริหาร
 MANAGEMENT ACCOUNTING
3
PP7004 การจัดการการตลาด
 MARKETING MANAGEMENT
3
PP7005 การจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยง
 RISK AND CRISIS MANAGEMENT
3
PP8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIPS
3
PP8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP9004 วิทยานิพนธ์
 THESIS
12
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629