เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
ND4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 FOUNDATION FOR GRADUATE STUDIES
3
PA4000 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
 INTRODUCTION TO COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEMS
3

 2 วิชาหลัก    21 หน่วยกิต
 2.1 วิชาหลักบังคับ    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA6000 การจัดการภาครัฐ
 PUBLIC MANAGEMENT
3
PA6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย
 THAI SOCIAL AND POLITICAL SYSTEMS
3
PA6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1)
 RESEARCH METHODOLOGY (I)
3
PA6030 ระบบเศรษฐกิจไทย
 THAI ECONOMIC SYSTEMS
3
PA6100 องค์การสมัยใหม่
 MODERN ORGANIZATION
3
PA6600 ระเบียบวิธีวิจัย (2)
 RESEARCH METHODOLOGY (II)
3

 2.2 วิชาหลักเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA6200 การจัดการทุนมนุษย์
 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
3
PA6300 การบริหารการเงินและการคลัง
 FINANCIAL AND FISCAL MANAGEMENT
3
PA6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 PUBLIC POLICY, PLANNING AND STRATEGIC MANAGEMENT
3
PA6500 การจัดการภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร
 NONPROFIT SECTOR MANAGEMENT
3

 3 วิชาเอก    6 หน่วยกิต
 3.1 องค์การและการจัดการ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7100 การจัดการคุณภาพองค์การ
 QUALITY MANAGEMENT
3
PA7110 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหารองค์การ
 LEADERSHIP AND ETHICS
3
PA7120 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
 INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
3
PA7130 การออกแบบองค์การ
 ORGANIZATIONAL DESIGN
3
PA7140 ระบบการตัดสินใจ
 DECISION MAKING SYSTEMS
3
PA7150 องค์การแห่งความรู้และการเรียนรู้องค์การ
 THE KNOWLEDGE ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL LEARNING
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.2 การจัดการทุนมนุษย์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7200 การจัดการผลการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิผลของงาน
 PERFORMANCE MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS IMPROVEMENT
3
PA7210 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทุนมนุษย์
 COMPETENCY ASSESSMENT AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT
3
PA7220 การบริหารค่าตอบแทนและผู้มีวุฒิสามารถ
 MANAGING REWARDS AND HUMAN TALENT
3
PA7230 พนักงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน
 EMPLOYEE RELATIONS AND LABOR LAWS
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.3 การบริหารการเงินและการคลัง    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7300 การบริหารนโยบายภาษีอากร
 TAX POLICY ADMINISTRATION
3
PA7310 การงบประมาณ
 BUDGETING
3
PA7320 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
 MONETARY POLICY AND FINANCIAL INSTITUTION ADMINISTRATION
3
PA7330 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
 PUBLIC INVESTMENT ADMINISTRATION
3
PA7340 การบริหารการเงิน
 FINANCIAL MANAGEMENT
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.4 นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7400 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
3
PA7410 การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
 PROJECT PLANNING, ANALYSIS AND MANAGEMENT
3
PA7420 การพัฒนานโยบายสาธารณะในประเทศไทย
 PUBLIC POLICY DEVELOPMENT IN THAILAND
3
PA7430 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
 CRISIS AND DISASTER MANAGEMENT
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.5 การปกครองท้องถิ่น    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7500 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
 THEORIES OF LOCAL GOVERNMENT
3
PA7510 การปกครองท้องถิ่นของไทย
 THAI LOCAL GOVERNMENT
3
PA7520 การจัดการท้องถิ่น
 LOCAL MANAGEMENT
3
PA7530 การคลังท้องถิ่น
 LOCAL PUBLIC FINANCE
3
PA7540 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN LOCAL GOVERNMENT
3
PA7550 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
 DECENTRALIZATION AND PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT
3
PA7560 เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท้องถิ่น
 SOCIO-ECONOMICS AND POLITICS IN LOCAL GOVERNMENT
3
PA7570 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 FIELD WORK STUDY
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.6 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7600 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
 CRIMINOLOGICAL THEORY OF CRIME CONTROL
3
PA7610 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมทุรกรรมเยาวชน
 CRIMINOLOGICAL THEORY OF DELINQUENCY CONTROL
3
PA7620 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่ในสังคมไทย
 SPECIAL CRIMES AND NEW TYPES OF CRIMES IN THAI SOCIETY
3
PA7630 ประวัติแนวคิดของทฤษฎีอาชญาวิทยา
 HISTORY OF CRIMINOLOGICAL THOUGHTS
3
PA7640 นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
 CRIMINAL POLICY AND NATIONAL DEVELOPMENT
3
PA7650 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
3
PA7660 นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 INNOVATION IN CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS
3
PA7670 การบริหารงานภายใต้ระบบย่อยของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 ADMINISTRATION OF CRIMINAL JUSTICE SUBSYSTEM
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.7 การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7700 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประชาสังคม และสาธารณประโยชน์
 HISTORY AND EVOLUTION OF CIVIL SOCIETY AND PHILANTHROPY
3
PA7710 การประกอบการเพื่อสังคมในมุมมองเปรียบเทียบ
 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN COMPARATIVE PERSPECTIVES
3
PA7720 ค่านิยมและจริยธรรมเกี่ยวกับประชาสังคมและสาธารณประโยชน์
 VALUES AND ETHICS IN CIVIL SOCIETY AND PHILANTHROPY
3
PA7730 การบริหารการเงินสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 FINANCIAL MANAGEMENT FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA7740 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA7750 การบริหารเงินอุดหนุนและการเขียนโครงร่างเพื่อระดมเงินทุน
 PROPOSAL DEVELOPMENT AND GRANT ADMINISTRATION
3
PA7760 การระดมทุนสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 FUND RAISING FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 3.8 การบริหารงานเมือง    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7900 นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาเมือง
 URBAN POLICY AND PLANNING
3
PA7910 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการเมือง
 PARTNERSHIP IN URBAN MANAGEMENT
3
PA7920 สิ่งท้าทายและนวัตกรรมในการจัดการเมือง
 CHALLENGES AND INNOVATION IN URBAN MANAGEMENT
3
PA7930 สิ่งแวดล้อมของเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
 URBAN ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE
3
PA7940 ความยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง
 POVERTY AND URBAN UNDERCLASS
3
PA8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIP
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 4 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA9004 วิทยานิพนธ์
 THESIS
12
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629