เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 ิหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 1.1 วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3

 1.2 วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ND4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 FOUNDATION FOR GRADUATE STUDIES
3

 1.3 วิชาเสริมพื้นฐานคณะทางคอมพิวเตอร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA4000 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
 INTRODUCTION TO COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEM
3

 2 หมวดวิชาหลัก    12 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA6000 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
 CONTEMPORARY PUBLIC ADMINISTRATION THEORY
3
PA6010 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ADMINISTRATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
3
PA6020 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
 RESEARCH METHODOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION
3
PA6030 การวิเคราะห์องค์การ
 ORGANIZATIONAL ANALYSIS
3

 3 หมวดวิชาเอก    9 หน่วยกิต
 3.1 วิชาเอก องค์การและการจัดการ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ
 ORGANIZATION BEHAVIOR AND MANAGEMENT
3
PA7011 ภาวะผู้นำและจริยธรรมในการบริหารองค์การ
 LEADERSHIP AND ETHICS
3
PA7012 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
 ORGANIZATIONAL CHANGE AND DEVELOPMENT
3

 3.2 วิชาเอก การจัดการทรัพยากรมนุษย์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7020 การจัดการผลการปฏิบัติงาน
 PERFORMANCE MANAGEMENT
3
PA7021 การประเมินเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 ASSESSMENT FOR HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
3
PA7022 การบริหารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
 STRATEGIC COMPENSATION
3

 3.3 วิชาเอก การบริหารการเงินและการคลัง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7030 การงบประมาณ
 BUDGETING
3
PA7031 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน
 MONETARY POLICY AND FINANCIAL INSTITUTION ADMINISTRATION
3
PA7032 การบริหารการลงทุนสาธารณะ
 PUBLIC INVESTMENT ADMINISTRATION
3

 3.4 วิชาเอก นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7040 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผล
 POLICY IMPLEMENTATION AND EVALUATION
3
PA7041 การวางแผน การวิเคราะห์และการบริหารโครงการ
 PROJECT PLANNING, ANALYSIS AND MANAGEMENT
3
PA7042 การจัดการวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
 CRISIS AND DISASTER MANAGEMENT
3

 3.5 วิชาเอก การปกครองท้องถิ่น    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7050 ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น
 THEORIES OF LOCAL GOVERNMENT
3
PA7051 การคลังท้องถิ่น
 LOCAL PUBLIC FINANCE
3
PA7052 การกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
 DECENTRALIZATION AND PARTICIPATION IN LOCAL GOVERNMENT
3

 3.6 วิชาเอก การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7060 ทฤษฎีอาชญาวิทยาว่าด้วยการควบคุมอาชญากรรม
 CRIMINOLOGICAL THEORY OF CRIME CONTROL
3
PA7061 อาชญากรรมพิเศษและอาชญากรรมใหม่
 SPECIAL CRIMES AND EMERGING CRIMES
3
PA7062 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
 CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
3

 3.7 วิชาเอก การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหากำไร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7070 ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของประชาสังคมและสาธารณประโยชน์
 HISTORY AND EVOLUTION OF CIVIL SOCIETY AND PHILANTHROPY
3
PA7071 การประกอบการเพื่อสังคมในมุมมองเปรียบเทียบ
 SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN COMPARATIVE PERSPECTIVES
3
PA7072 ค่านิยมและจริยธรรมเกี่ยวกับประชาสังคมและสาธารณประโยชน์
 VALUES AND ETHICS IN CIVIL SOCIETY AND PHILANTHROPY
3

 3.8 วิชาเอก การจัดการสำหรับนักบริหาร    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7080 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 PROJECT PLANNING MANAGEMENT AND EVALUATION
3
PA7081 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 COMPETENCY ASSESSMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
3
PA7082 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
 FINANCIAL AND BUDGETARY ANALYSIS
3

 3.9 วิชาเอก การบริหารงานเมือง    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7090 นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนาเมือง
 URBAN POLICY AND PLANNING
3
PA7091 ภาคีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการจัดการเมือง
 PARTNERSHIP IN URBAN MANAGEMENT
3
PA7092 สิ่งท้าทายและนวัตกรรมในการจัดการเมือง
 CHALLENGES AND INNOVATION IN URBAN MANAGEMENT
3

 4 หมวดวิชาเลือก    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7900 เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต
 DYNAMIC OF GLOBAL ECONOMIC
3
PA7901 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 INNOVATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
3
PA7902 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
3
PA7903 การบริหารการเงินและการคลัง
 FINANCIAL AND FISCAL MANAGEMENT
3
PA7904 นโยบายสาธารณะ
 PUBLIC POLICY
3
PA7905 การจัดการภาคส่วนที่ไม่แสวงหากำไร
 NONPROFIT SECTOR MANAGEMENT
3
PA7906 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ขั้นสูง
 ADVANCE RESEARCH METHODOLOGY IN PUBLIC ADMINISTRATION
3
PA7910 การเรียนรู้และการจัดการความรู้ในองค์การ
 ORGANIZATIONAL LEARNING AND KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATION
3
PA7920 พนักงานสัมพันธ์
 EMPLOYEE RELATIONS
3
PA7921 การพัฒนาภาวะผู้นำ
 LEADERSHIP DEVELOPMENT
3
PA7930 ระบบเศรษฐกิจโลก
 GLOBAL ECONOMY
3
PA7931 การบริหารการเงิน
 FINANCIAL MANAGEMENT
3
PA7932 เศรษฐศาสตร์การเมืองสำหรับการคลังสาธารณะ
 POLITICAL ECONOMY AND PUBLIC FINANCE
3
PA7933 นโยบายภาษีอากร
 TAX POLICY
3
PA7940 การพัฒนานโยบายสาธารณะ
 PUBLIC POLICY DEVELOPMENT
3
PA7941 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 STRATEGIC MANAGEMENT
3
PA7942 นโยบายการวางแผนและพัฒนาเมือง
 URBAN POLICY AND PLANNING
3
PA7943 นโยบายการค้าและอุตสาหกรรม
 TRADE AND INDUSTRY POLICY
3
PA7950 การจัดการท้องถิ่น
 LOCAL MANAGEMENT
3
PA7951 การจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN LOCAL GOVERNMENT
3
PA7952 ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม
 FIELD WORK STUDY
3
PA7960 นโยบายอาญากับการพัฒนาประเทศ
 CRIMINAL POLICY AND NATIONAL DEVELOPMENT
3
PA7961 นวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 INNOVATIONS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
3
PA7962 การบริหารกระบวนการยุติธรรมเปรียบเทียบ
 COMPARATIVE CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS
3
PA7970 การบริหารการเงินสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 FINANCIAL MANAGEMENT FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA7971 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA7972 การบริหารเงินอุดหนุนและการเขียนโครงร่างเพื่อระดมเงินทุน
 PROPOSAL DEVELOPMENT AND GRANT ADMINISTRATION
3
PA7973 การระดมทุนสำหรับองค์การที่ไม่แสวงหากำไร
 FUND RAISING FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS
3
PA7990 สิ่งแวดล้อมของเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน
 URBAN ENVIRONMENT AND INFRASTRUCTURE
3
PA7991 ความยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเมือง
 POVERTY AND URBAN UNDERCLASS
3
PA8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3
PA8901 สัมมนาเพื่อการพัฒนาผู้นำภาครัฐ
 SEMINAR FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PUBIC SECTOR
3

 5 วิชาการค้นคว้าอิสระ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ
 INDEPENDENT STUDY : COMBINATION OF PRACTICAL AND THEORETICAL KNOWLEDGE
3
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629