เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 1.1 วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3

 1.2 วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ND4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 FOUNDATION FOR GRADUATE STUDIES
3

 1.3 วิชาเสริมพื้นฐานคณะทางคอมพิวเตอร์
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP4000 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์
 INTRODUCTION TO COMPUTER BASED INFORMATION SYSTEM
3

 2 หมวดวิชาหลัก    12 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP6000 การบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ADMINISTRATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
3
PP6001 การวิจัยทางการจัดการ
 MANAGEMENT RESEARCH
3
PP6002 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 PUBLIC AND PRIVATE SECTOR MANAGEMENT
3
PP6003 องค์การสมัยใหม่
 MODERN ORGANIZATION
3

 3 หมวดวิชาเอก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายสาธารณะ
 STRATEGIC MANAGEMENT AND PUBLIC POLICY
3
PP7001 การบริหารและการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศ
 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT FOR EXCELLENCE
3
PP7002 การจัดการการเงินสำหรับนักบริหาร
 FINANCIAL MANAGEMENT FOR EXECUTIVE
3
PP7003 การจัดการการตลาดสำหรับนักบริหาร
 MARKETING MANAGEMENT FOR EXECUTIVE
3

 4 หมวดวิชาเลือก    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP7101 เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการ
 ECONOMICS FOR MANAGEMENT
3
PP7102 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 INNOVATION MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
3
PP7103 การบัญชีเพื่อการจัดการ
 MANAGERIAL ACCOUNTING
3
PP7104 การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 RISK AND CRISIS MANAGEMENT
3
PP8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIPS
3
PP8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3
PP8901 สัมมนาเพื่อการพัฒนาผู้นำภาครัฐและภาคเอกชน
 SEMINAR FOR LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR
3

 5 วิชาวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PP9004 วิทยานิพนธ์
 THESIS
12
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629