เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
 หลักสูตร : การจัดการมหาบัณฑิต (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)
 สาขาวิชา : การจัดการ (ธรรมาภิบาลดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
 1.1 วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
LC4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3
LC4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 REMEDIAL READING SKILLS DEVELOPMENT IN ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
3
LC4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
 REMEDIAL INTEGRATED ENGLISH LANGUAGE SKILLS DEVELOPMENT
3

 1.2 วิชาเสริมพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ND4000 พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
 FOUNDATION FOR GRADUATE STUDIES
3

 2 หมวดวิชาหลัก    12 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DG6001 ธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 DIGITAL GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY
3
DG6002 เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 DIGITAL ECONOMY AND SUSTAINABILITY
3
DG6003 การวิจัยและพัฒนาด้านธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 RESEARCH AND DEVELOPMENT IN DIGITAL GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY
3
DG6004 ความผูกพันของพลเมืองในธรรมาภิบาลยุคดิจิทัลและความยั่งยืน
 CITIZEN ENGAGEMENT IN DIGITAL GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY
3

 3 หมวดวิชาเอก    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DG7001 ผู้นำยุคดิจิทัลและนวัตกรรมเทคโนโลยีในองค์การสมัยใหม่
 DIGITAL LEADERSHIP AND INNOVATIVE TECHNOLOGY IN MODERN ORGANIZATION
3
DG7002 นวัตกรรมการจัดการและการปรับเปลี่ยนยุคดิจิทัล
 MANAGEMENT INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION
3
DG7003 การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานโยบายสาธารณะ
 DATA ANALYTICS AND PUBLIC POLICY DEVELOPMENT
3

 4 หมวดวิชาเลือก    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DG7101 การจัดการโครงการยุทธศาสตร์ในยุคโลกพลิกผัน
 STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT IN GLOBAL DISRUPTION
3
DG7102 เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการบริการภาครัฐเพื่อสังคมล้ำสมัย
 DIGITAL TECHNOLOGY AND PUBLIC SERVICE INNOVATION FOR SMART SOCIETY
3
DG7103 กฎหมายดิจิทัลและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 DIGITAL LAW AND CYBER SECURITY POLICY
3
DG7104 เทคโนโลยีการเงินและธรรมาภิบาลภาครัฐ
 FINANCIAL TECHNOLOGY AND PUBLIC SECTOR GOVERNANCE
3
DG8800 การฝึกงาน
 INTERNSHIPS
3
DG8900 การศึกษาตามแนวแนะ
 DIRECTED STUDIES
3

 5 วิชาการค้นคว้าอิสระ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DG9000 การค้นคว้าอิสระ
 INDEPENDENT STUDY
3
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629