เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : รัฐประศาสนศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
 หลักสูตร : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : การจัดการสำหรับนักบริหาร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1 วิชาหลัก ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 )    24 หน่วยกิต    คะแนนต่ำสุด 3.00
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA6000 การจัดการภาครัฐ
 PUBLIC MANAGEMENT
3
PA6010 ระบบสังคมและการเมืองไทย
 THAI SOCIAL AND POLITICAL SYSTEMS
3
PA6020 ระเบียบวิธีวิจัย (1)
 RESEARCH METHODOLOGY (I)
3
PA6030 ระบบเศรษฐกิจไทย
 THAI ECONOMIC SYSTEMS
3
PA6100 องค์การสมัยใหม่
 MODERN ORGANIZATION
3
PA6200 การจัดการทุนมนุษย์
 HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
3
PA6300 การบริหารการเงินและการคลัง
 FINANCIAL AND FISCAL MANAGEMENT
3
PA6400 นโยบายสาธารณะ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์
 PUBLIC POLICY, PLANNING AND STRATEGIC MANAGEMENT
3

 2 วิชาเอก ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ) : การจัดการสำหรับนักบริหาร    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA7010 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
3
PA7800 การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ
 PROJECT PLANNING MANAGEMENT AND EVALUATION
3
PA7810 การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 COMPETENCY ASSESSMENT AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
3
PA7820 การวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ
 FINANCIAL AND BUDGETARY ANALYSIS
3

 3 วิชาการค้นคว้าอิสระ ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 )    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
PA9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ
 INDEPENDENT STUDIES
3
  
สป.อว. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. |  | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff ::งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา 02-7273367,02-7273368,02-7273369, 02-7273562, 02-7273629